พื้นที่ศึกษาของโครงการ

         โครงการมีจุดเริ่มต้นบริเวณทางหลวงหมายเลข 201 บริเวณ กม. 36+000 มีแนวเส้นทางไปทางทิศตะวันออก และสิ้นสุดโครงการที่จุดบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 201 บริเวณ กม. 45+000 โดยมีพื้นที่ศึกษาโครงการในระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทาสงของโครงการ อยู่ในพื้นที่เขตการปกครอง 5 ตำบลของอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ ตำบลตะเคียน ตำบลบ้านเก่า ตำบลด่านขุนทด ตำบลพันชนะ ตำบลหนองบัวตะเกียด

สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน

     บริเวณพื้นที่โครงการอยู่ใจกลาง อำเภอเมืองด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยขนานกับทางหลวงหมายเลข 201 สภาพพื้นที่เป็นที่ราบ ในพื้นที่บริเวณนี้มีชุมชนกระจายตัวอยู่อย่างหนาแน่น พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ปลูกข้าว ตลอดแนวเส้นทาง มีคลองกุดม่วงที่เป็นแหล่งน้ำในการทำเกษตรกรรม

      จากการทบทวนรายงานการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพบว่า แนวเส้นทางโครงการเริ่มต้นบนทางหลวงหมายเลข 201 กม. 36+000 มุ่งหน้าสู่ทิศเหนือ พบคลองกุดม่วง และตัดผ่านถนน สายบ้านด่านขุนทด – บ้านหนองแวง ก่อนมุ่งสู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและตัดกับทางหลวงชนบทหมายเลข 3012 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2217 จากนั้นแนวเส้นทางมุ่งหน้าไปยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจะเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201  กม. 45+000 บริเวณจุดสิ้นสุดโครงการ ระยะทางรวมโดยมาณ 12.5 กิโลเมตรสภาพพื้นที่โครงการ