เข้าพบส่วนราชการ

การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมนา ครั้งที่1)

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

การประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น
(กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา