ติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เจ้าของโครงการ

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง

ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2354 1036 โทรสาร : 0 2354 1037

บริษัทที่ปรึกษา

บริษัท วิชชากร จำกัด

เลขที่ 7/38-40 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 12220 โทรศัพท์ 0-2972-8899 โทรสาร 0-2986-0192
ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพงศ์ ฐานะรุ่งไฟศาล โทรศัพท์ : 081-665-9495
Email : wskthai@gmail.com

2

บริษัท เอ็นทิค จำกัด

3/4 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 02-379-0141-2 โทรสาร : 02-379-0143-4
นายศราวุธ สุพรมอินทร์ โทรศัพท์ : 089-398-4253 ผู้ประสานงาน
Email : mr.supromin@gmail.com