ดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์

การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)

การประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น
(กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)

เอกสารประกอบการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2)

เอกสารประกอบการประชุมหารือมาตรการลดพลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)

เอกสารประกอบการประชุมหาสรุปผลโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3)